GDPR

INFORMÁCIE A PODMIENKY O OCHRANE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

I. ÚVOD
Tento dokument (ďalej len „Pravidlá“) poskytuje zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom (ďalej len „Subjekt údajov“) spoločnosti EKO INTERIÉR, s.r.o., so sídlom EKO INTERIÉR, s.r.o., IČO 36 422 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka 15377/L (ďalej len „Správca“) informácie o spôsobe spracovania ich osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich, ako predpokladá čl. 12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor pod. tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre správcov spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, popr. kategóriám subjektov:

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcom príjemcom / kategóriám príjemcov:

III. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje Subjektu údajov:

IV. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

V. DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (rezaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnenej osoby) či anonymnými.

VI. Prostriedky spracovania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach, pobočkách a sídle Správca poverenými zamestnancami Správca, príp. Spracovateľovi. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe, za dodržanie všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané do tretích krajín (tj. Krajín mimo EÚ a EHP).

VII. Práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od Správca:

Ak zistí alebo ak sa domnieva Subjekt údajov, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o vysvetlenie a / alebo zaistenie nápravy. Žiadosť treba podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správca: info@rotointeriery.sk.

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, +421 /2/ 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk/uoou/ .

VIII. ZÁVER
Tieto pravidlá sa uplatňujú vo vzťahu k Subjektom údajov za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto podmienky na ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.hanak-kazanska.sk/o-nas/gdpr .